پاورپوینت بازیابی تصاویر

پاورپوینت بازیابی تصاویر

پاورپوینت بازیابی تصاویر

فهرست مطالب:

معرفی بازیابی تصویر

معرفی روش های تخمین مدل تخریب

  مشاهده – آزمایش – مدلسازی ریاضی

معرفی تکنیک های بازیابی

  فیلترینگ معکوس

   حداقل مربعات خطا

   حداقل مربعات محدود شده

رویکرد احتمالی برای بازیابی

  بازیابی با تخمین بیشترین شباهت

  بازیابی با بیشترین احتمال پسین 

مثال هایی از دیگر مسایل بازیابی تصویر

تعداداسلاید: 38


خرید آنلاین